Hyvinvoiva työyhteisö

Toimivia menetelmiä työyhteisön hyvinvointiin

Työyhteisöllä on suuri merkitys työkyvyn ylläpitämisessä ja työn merkityksellisyyden kokemisessa. Työ koostuu monista erilaisista kokonaisuuksista, joissa olemme tekemisissä toisten työntekijöiden kanssa, teemme yhdessä töitä, suunnittelemme toimintaa ja kohtaamme asiakkaita.

Näissä tilanteissa työkykyymme vaikuttaa toistemme toiminta yhdessä ja erikseen. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja työkykyynsä sekä toimia työyhteisön parhaaksi. Siksi on tärkeää arvioida ja kehittää yhteisiä toimintamalleja työkyvyn ylläpitämiseksi.

Työyhteisön työkykymallin ja työkalujen kehittäminen

Työkykymallin yhteiskehittäminen mahdollistaa yhteisten toimintamallien luomisen niin, että jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan tehtäviin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin. Prosessi on selkeästi ja menetelmällisesti ohjattu ja sitä voidaan käyttää sekä yksittäisten tekijöiden parantamiseen, että laajoihin kokonaisuuksiin.

Yhteiskehittäminen menetelmänä

Yhteiskehittämisen menetelmin työyhteisö saadaan toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tehokkaasti, monipuolisesti ja joustavasti. Kun jokainen on päässyt osallistumaan prosessiin, motivaatio työkyvyn ylläpitämisen toimintamalleihin ja työkalujen käyttöön on suurempi.

Yhteiskehittäminen on tehokasta, koska se vähentää työn määrää työvaiheiden ollessa iteratiivisia ja päätöksenteko nopeaa. Uusien menetelmien käyttöönotto tapahtuu sujuvasti, koska kaikki ovat olleet niiden kehittämisessä mukana ja kehittämistä voidaan tehdä kokeillen menetelmiä käytännössä.

Työyhteisössä on voinut ilmetä haasteita, joiden ratkaisuun työyhteisön yhteistä kehittämistä voidaan soveltaa. Näitä voivat olla työympäristön ja työyhteisön sisäiset tai ulkoiset muutokset, työyhteisön ristiriitatilanteet, työn kehittämisen vaatimukset ja työssä havaittu yleinen työkykyriski.

Jokaisen työntekijän työkykytilanne on yksilöllinen ja jokainen työyhteisö oma uniikki kokonaisuutensa. Työkyvyn ylläpitämisen menetelmät ovat tehokkaimmat silloin, kun ne on tuotettu työntekijöistä ja yhteisöstä käsin.

Tämä palvelu räätälöidään soveltumaan yrityksen yksilöllisiin tavoitteisiin.

Työyhteisön työkykypalvelut räätälöidään soveltumaan yrityksen yksilöllisiin tavoitteisiin. Miten voisimme auttaa teitä?

Ota yhteyttä!

    Takaisin sivulle Eezympää Työkykyä